Regulamin sesji

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi pod nazwą ,,sesja fotograficzna” świadczonej przez Fotografa na rzecz Usługobiorcy zwany dalej ,,Regulaminem”.

Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.

Definicje:

Fotograf, Wykonawca – Ewelina Ścigan działająca pod firmą „Ewelina Ścigan Fotografia” z siedzibą w Warszawie, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 5222812014, zwaną dalej „Fotografem lub Wykonawcą”,

Usługobiorca – osoba fizyczna biorąca udział w sesji fotograficznej, w przypadku osób małoletnich ich opiekunowie prawni lub przedstawiciele ustawowi.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Sesja lub Mini Sesja – sesja fotograficzna zorganizowana w mieszkaniu Usługobiorcy, w miejscu ustalonym przez Fotografa i Usługobiorcę, bądź w plenerze.

Pakiet – zestaw konkretnej ilości zamówionych przez Usługobiorcę ujęć. Dostępne pakiety można zobaczyć na stronie zamówienia sesji lub na www.ewelinascigan.pl w zakładce oferta.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki świadczenia usług przez Fotografa.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

 1. Regulamin określa zasady wykonania i przekazania Usługobiorcy przez Fotografa zdjęć wykonanych w trakcie sesji fotograficznej.
 2. Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją przedmiotowego Regulaminu.
 3. Termin sesji jest rezerwowany przez Usługobiorcę z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni przed datą sesji. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy na stronie www.ewelinascigan.pl w zakładce kontakt.
 4. Sesje odbywają się w godzinach ustalonych przez Fotografa w dni robocze oraz w weekendy po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. Dostępne terminy sesji pojawiają się w systemie rezerwacji Mafelo oraz są dostępne po wcześniejszym kontakcie z Fotografem.
 5. Potwierdzeniem terminu rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 2 dni od dnia dokonania rezerwacji. Zadatek w wysokości 100 -250 zł (w zależności od rodzaju sesji) należy wpłacić na rachunek bankowy Fotografa prowadzony w SANTANDER nr 47 1090 2590 0000 0001 4373 9280
 6. Zmiana ustalonego terminu sesji fotograficznej jest możliwa wyłącznie 1 raz przez Usługobiorcę bez podania przyczyny, w terminie nie krótszym niż 2 dni przed zarezerwowanym terminem sesji. Każda kolejna zmiana terminu sesji fotograficznej przez Usługobiorcę lub jej zmiana w terminie krótszym niż 2 dni przed zarezerwowanym terminem sesji jest odpłatna i równa kwocie zadatku.
 7. Przy sesji zdjęciowej realizowanej w plenerze, istnieje możliwość przełożenia sesji w przypadku pogody niesprzyjającej sesji. Pochmurne niebo czy brak słonecznego dnia nie jest przypadkiem pozwalającym na bezkosztową zmianę terminu.
 8. W przypadku wystąpienia u Fotografa zdarzeń losowych takich jak choroba czy inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym terminie, Fotograf może zmienić datę umówionej sesji fotograficznej lub umówić zastępstwo innego fotografa (w przypadku sesji w których nie ma możliwości zmiany terminu takich jak reportaż z uroczystości). Usługobiorca oświadcza, że z tego tytułu nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń prawnych czy finansowych względem Fotografa.
 9. Usługobiorca odpowiedzialny za przygotowanie garderoby swojej oraz innych uczestników biorących udział z nim w sesji. Fotograf nie realizuje bezpłatnie makijażu do sesji. Jest on możliwy odpłatnie po wcześniejszym umówieniu się i sprawdzeniu dostępności makijażystki. Fotograf posiada mobilną garderobę której użyczenie na sesji jest bezpłatne. W celu wypożyczenia konieczny jest wcześniejszy kontakt z Fotografem.
 10. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa oraz akceptuje jego styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki, a także że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do uczestniczenia Usługobiorcy lub jego dziecka w przedmiotowej sesji fotograficznej.
 11. Na sesji obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania (aparatami fotograficznymi, komórkami) przez każdą osobę poza Fotografem.
 12. Dzieło powstałe w czasie sesji będzie składało się ze zdjęć w formie elektronicznej oraz. W ramach niniejszej umowy Fotograf dokona także autorskiej obróbki graficznej wykonanych fotografii.
 13. Fotograf zobowiązuje się do przekazania Usługobiorcy umówioną ilość obrobionych i wydrukowanych ujęć, zgodnie z zamówionym przez Usługobiorcę Pakietem. Fotograf nie udostępnia surowych plików RAW, plików nie poddanych autorskiej obróbce.
 14. Fotograf przekaże Usługobiorcy w terminie 14 dni roboczych od dnia wykonania sesji link do zdjęć w systemie obsługi fotografów Mafelo.pl. Klient w terminie do 7 dni dokona wyboru ujęć z sesji i przekaże fotografowi do autorskiej obróbki.
 15. Wynagrodzenie za wykonanie usługi równe jest wybranemu Pakietowi. Dodatkowo wybrane ujęcie Usługobiorca może nabyć za dodatkową opłatą 40 zł/szt. Płatność za usługę odbywa się w dwóch ratach, pierwsza jako zadatek w ustalonej kwocie, pozostała cześć wynagrodzenia zostanie zapłacona gotówką w dniu wykonania sesji, przelewem na nr konta 47 1090 2590 0000 0001 4373 9280 do 2 dni od daty wykonania sesji lub po wyborze zdjęć z systemie Mafelo.
 16. Opłacone i obrobione zdjęcia zostaną przekazane Klientowi w terminie do 14 dni roboczych, od otrzymania i opłacenia wybranych plików do obróbki. W szczycie sezonu oraz w przypadku galerii z reportaży termin może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.
 17. Usługobiorca może skorzystać z ekspresowej usługi obróbki zdjęć która zajmuje do 2 dni. Koszt takiej usługi to 250 zł.
 18. Nie wybrane przez Klienta ujęcia zostają przechowywane przez Fotografa przez okres 1 roku, następnie ulegną zniszczeniu.
 19. Wszelkie prawa autorskie w tym autorskie prawa majątkowe do utworów fotograficznych powstałych w czasie sesji nabywa Fotograf. Zdjęcia są chronione prawem autorskim i zabrania się ich przerabiania, udostępniania podmiotom gospodarczym, a także wykorzystywania w celach zarobkowych. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę / treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów oraz usuwaniem loga Fotografa.
 20. Godząc się na udział w sesji zdjęciowej Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z dorobkiem artystycznym Fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego preferowane.
 21. Ze względu na specyfikację zamówienia i wykonania spersonalizowanej usługi fotograficznej jak również sprzedaży treści cyfrowej, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 22. Usługobiorcy przysługuje prawo do składania reklamacji jeżeli dostarczone przez Fotografa produkty dodatkowe posiadają wady lub są uszkodzone. Na rozpatrzenie reklamacji Fotograf ma 14 dni.